Voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Betaling
1.1 Na de ondertekening van deze overeenkomst, zal de huurder(-ster) per ommegaande aan verhuurder een bedrag van 40% van de overeengekomen huursom vooruit betalen.
Het resterende bedrag van de huursom zal uiterlijk 1 week
voor de datum van de huuringang, worden betaald. Als de periode tussen tekenen van contract en
datum van huuringang kleiner of gelijk is aan 14 dagen dient na ondertekening van deze overeenkomst de volledige huursom per ommegaande te worden voldaan.

1.2 De huurovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de huurder(-ster) het handgeld niet binnen 21 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder zal hebben voldaan.

2. Rechten en plichten verhuurder
2.1 Verhuurder heeft zich door ondertekening van deze overeenkomst verplicht het gehuurde op het over- eengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder(-ster)op te leveren.

2.2 Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van de huurovereenkomst geen buitengewone wijziging meer aanbrengen.

2.3 Verhuurder is verplicht op zijn kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(- ster) een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.

3. Rechten en verplichtingen huurder(-ster)
3.1 Huurder(-ster) verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud bekend.

3.2 Huurder(-ster) mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer
personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke
toestemming van verhuurder.

3.3 De huurder(-ster) zal het gehuurde netjes en schoon bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is
voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris,
veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder(-ster) aannemelijk maakt dat de schade aan
hem/haar, gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebrachte het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

3.4 Huurder(-ster) verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin
bevindende inventaris schoon af te leveren.

3.5 Huisdieren zijn niet toegestaan.

3.6 Huurder(-ster) zal het gehuurde uitsluiten als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name
daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

3.7 Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken
dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

3.8 Huurder(-ster) zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen of dit op het
eiland huren.

3.9. Het is huurder(-ster) verboden op enige wijze overlast te veroorzaken aan andere bewoners van
het pand.

3.10 De huurder(-ster) is verantwoordelijk voor de personen die verblijven in het appartement
Bosrijck (Eureka15).

4. Algemene bepalingen
4.1 Het ter beschikking stellen van het huurobject aan de huurder(-ster) geschiedt door overhandiging der huissleutels, nadat de volle huursom aan de verhuurder is voldaan

4.2 Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij de aanvang van de
huurtermijn met de verhuurder of beheerder te worden opgenomen, om zo de verhuurder of beheerder in de gelegenheid te stellen één en ander zo mogelijk onmiddellijk op t e lossen, De huurder(- ster) is verplicht die stappen te ondernemen die van hem/haar verlangd kunnen worden om mogelijke schade te beperken.

4.3 Een eventuele bijdrage in de verwarmingskosten door de huurder(-ster) dient vooraf te worden
overeengekomen.

4.4 De verhuurder is, tenzij dit aan zijn opzet of grove schuld is te wijten, niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt tijdens of tengevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie.

5. Annuleren
5.1 Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder(-ster), dat wil zeggen door de huurder(-ster) wordt opgezegd, danwel indien de huurder(-ster) nalaat het gehuurde te betrekken vóór 18.00 uur op de dag waarop de huurtermijn haar aanvang neemt, is de huurder(-ster) naast de verschuldigde reserveringskosten van €25,- de totale huursom verschuldigd

5.2 I ndien de huurder(-ster) aantoont dat de door verhuurder(-ster) geleden schade minder is
dan de hierboven bedoelde bedragen, zal de huurder(-ster) de lagere kosten worden berekend.

6. Geschillen
6.1 In geval van eventuele geschillen die tussen huurder(-ster) en verhuurder mochten ontstaan naar
aanleiding van deze huurovereenkomst of van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke VVV, teneinde tot een minnelijke schikking te geraken, behoudens juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder, die geen enkel uitstel gedogen.

6.2 Wanneer op bemiddeling van de plaatselijke VVV geen prijs wordt gesteld door één van de
partijen of anderszins de medewerking van de plaatselijke VVV niet mogelijk is, kan het geschil
worden voorgelegd aan een bevoegde kantonrechter.